нүүрсний бэлтгэлд хэрэглэж буй тэжээлийн бодисыг тэжээл гэж юу вэ