энэ нь олборлолт олборлолтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг