нэг тонн миллиард нэг миллиард хуримтлагдах дундаж зардал