бутлах борлуулалтын системийн ажлын шинжилгээ хийх