хэрэв та хүсэж байгаа бол үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх болно