зөөврийн чичирхийлэл илрүүлэх тоног төхөөрөмжийн хувь