хатан хааны угаалга хийх үйлдвэрийн техникийн тодорхойлолт