дугуйгаар газар шорооны ажилд ашиглах тоног төхөөрөмж