өөрийн алтны уурхайн тоног төхөөрөмжийг бий болгоно