балансын тээрмийг үйлдвэрлэх зориулалтаар үйлдвэрлэдэг