хүдэрээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх алтны үйлдвэрлэлийн процесс