кенийн төв аймагт хэдэн чулуун карьерын уурхай байдаг