чина уурхайд бүрэн хөдөлгөөнт технологийг үйлдвэрлэдэг байна