бокситийн хувьд тээрэмдэх үйлдвэрийн хөрөнгө ба үйл ажиллагааны зардал