1944 оны 56-р зүүн европын төмрөөр хийсэн төмрийн хөшиг