нэгдсэн улс орнуудад угаалгын байгууламжуудыг ургуулах