үнэлэгдсэн элсэн илрүүлэх машиныг нийтэд түгээх үнэ