барилгын тоног төхөөрөмжийн гадаадын компаниудтай хамтран ажилласан